DEELNEMERSREGLEMENT

Reglement

Op alle wedstrijden van Stichting 024 Sport is het deelnemersreglement van toepassing. Bij deelname wordt akkoord gegaan met het deelnemersreglement van de Berg & Dal Cross-Duathlon. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. Aanwijzingen door de organisatie zijn bindend.

Algemeen
1. De Berg & Dal Cross-Duathlon wordt georganiseerd door de Stichting 024 Sport. Het deelnamereglement Berg & Dal Cross-Duathlon is vastgesteld door het bestuur van de Stichting 024 Sport.
2. De Stichting 024 Sport is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen NR 59998288.
3. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
4. Deelnemen aan de evenementen, georganiseerd en/of onder auspiciën van de Stichting 024 Sport, kan uitsluitend op basis van dit reglement. Deelname aan bovenvermelde evenementen betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

Algehele leiding
5. De evenementen staan onder algehele leiding van de Race-director. De Race-director wordt aangesteld door het bestuur van de Stichting 024 Sport.
6. De Wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid. De Wedstrijdleider wordt aangesteld door het bestuur van de Stichting 024 Sport. De wedstrijdleider wordt bijgestaan door enkele assistenten.

Deelname
7. Deelname aan de evenementen, georganiseerd en/of onder auspiciën van de Stichting 024 Sport geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens, aantoonbare, grove schuld van de organisatie of een door haar aangestelde medewerker(s).
8. De Wedstrijdleider en/of zijn assistenten zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de Wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement door Stichting noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.

Veiligheid
9. Instructies/aanwijzingen van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten (Rode Kruis/EHBO), medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
10. Tijdens de evenementen blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens onverkort van kracht, tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk anders is aangegeven.
11. Het bestuur van de Stichting 024 Sport en/of de Race-director behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.
12. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
13. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 11, vindt geen restitutie van inschrijfgeld.

Inschrijving
14. Inschrijving voor de evenementen is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website van het evenement.
15. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
16. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld (minus 10 euro administratiekosten) gerestitueerd bij afmelding uiterlijk 1 maart 2020.

Uitslagen
17. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.
18. De uitslagen van de evenementen en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de Race-director en de Wedstrijdleider.
19. Uitslagen van het evenement worden op de website van de Berg & Dal Cross-Duathlon bekend gemaakt.
20. Het gebruik van een door de Berg & Dal Cross-Duathlon voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht.
21. Het startnummer dient tijdens de looponderdelen zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer om te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.

Uitsluitingen
22. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de evenementen met honden (al dan niet aangelijnd).
23. Het zich laten begeleiden op het parkoers is, onverschillig op welke wijze, met welk doel, of door wie dan ook, niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van de organisatie is verkregen. De begeleider dient zichtbaar het door de organisatie verstrekte accreditatie/hesje te dragen. De begeleider moet er voor zorgen dat de overige deelnemers niet gehinderd worden. In alle gevallen zal, bij constatering, de begeleider en de betreffende deelnemer uit het evenement worden genomen. De begeleider dient instructies van de organisatie prompt op te volgen.

Tijdslimiet
24. Achter de laatste deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een assistent van de Wedstrijdleider (fietser of bezemwagen).
25. De wedstrijdleiding heeft voor de wedstrijdonderdelen tijdslimieten ingesteld. Deelnemers die niet binnen de 90 minuten na de start aan de 2e fietsronde kunnen beginnen worden uit de wedstrijd genomen. 
26. Doorlopen op eigen risico is niet toegestaan.

Privacy
27. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. Deelnemers gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, mits hiervoor toestemming is gegeven. De Stichting 024 Sport garandeert zorgvuldig en binnen de wettelijke regelgeving met deze gegevens om te gaan.
28. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Stichting 024 Sport zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.
29. De organisatie zal de deelnemers zo goed al mogelijk informeren middels nieuwsbrieven.

Tenslotte
30. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting 024 Sport, de Race-director en/of de wedstrijdleiding.
31. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten of weg te werpen buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen. Dit reglement is onverkort van toepassing op alle wedstrijdonderdelen van de Berg & Dal Cross-Duathlon.